Kapacita nové ZŠ Elektra nepokryje stávající poptávku po místech v prvním ročníku 2024/25

Vedení školy ZŠ Elektra zveřejnilo na svých stránkách 19.4.2024 informaci o tom, že eviduje 183 zapsaných dětí a kritérium spádovosti z nich splňuje 109. Škola přijímá pro školní rok 2024/25 jen 90 žáků, a tak dle zákona přistoupí k anonymnímu losování dětí splňujících první dvě kritéria výběru. Losování proběhlo 22.4.výsledky byly zveřejněny dnes, tedy 25. 4. 2024. V současné době je ještě nutné ověřit, zda všechny zapsané děti opravdu v září plánují do školy nastoupit. Je pravděpodobné, že určitý počet z vylosovaných nakonec nastoupí na jinou školu.

Pokud patříte mezi ty rodiče, kterých se toto rozhodnutí významně dotýká, mrzí nás, že musíte procházet tak nepříjemnými událostmi spojenými s tak významným obdobím pro každé dítě, jakým je nástup do školy.

Vyjádření školské komise zatím k dispozici není. Dle našich informací se má sejít z organizačních důvodů do poloviny května. Předpokládáme, že z tohoto zasedání bude výstup směrem k veřejnosti, a to minimálně ze strany jednotlivých zastupitelů. Je vhodné zmínit, že povinností radnic obcí je zajistit dětem přístup ke vzdělání, nikoli v nejbližší škole v okolí. Dle tvrzení radnice je v rámci Prahy 9 zajištěno místo pro všechny dětí příslušející pod Prahu 9. Jak ZŠ Špitálská, tak ZŠ Balabenka, které dosud byly spádovými školami pro děti z rozvojové čtvrti, by měly mít dostatek kapacit pro děti, které se na ZŠ Elektra nedostanou.

Spolek Rokytka žije se aktivně snaží získat informace o přístupu k vyhodnocování potřebných kapacit škol a školek ze strany radnice, zapojuje se do debaty, pokud to zastupitelé umožňují, a jedná s těmi zastupiteli, kteří se nebrání sdílení informací a zpětné vazby. 

Proč k této situaci došlo, jaká jsou řešení a co můžete jako rodiče pro zlepšení situace?

Rozvojová čtvrť prochází již od roku 2000 dramatickou proměnou z průmyslové zóny na primárně bytovou. Z důvodu tlaku na výstavbu bytů se dlouhodobě navyšuje intenzita zástavby. Do nových bytů se stěhují převážně mladí lidé zakládající rodiny, každým rokem tak narůstá počet obyvatel a počet narozených dětí. Dosud byly potřebné kapacity ve školách a školkách navýšeny v rámci původních škol, vloni pak byla otevřena první nová ZŠ U Elektry, několik nových MŠ je ve fázi projektu, realizace nebo plánů. Zajištění míst v MŠ a ZŠ je rolí městské části, o strategii rozhoduje školská komise „v čele“ s radním pro školství, kterým byl minulá volební období p. Davídek. Aktuálně má koncepci školství na starosti ředitelka ZŠ Novoborská p. Štaubrová, která zároveň pod svá křídla přijala i ZŠ Elektra. Díky tomu mohla být otevřena dříve, než proběhla registrace v rejstříku. Nová škola však již ve svém druhém roce fungování nestačí pokrýt poptávku obyvatel v docházkové vzdálenosti do 10 minut chůze.

Dle tvrzení zastupitelů je míst v lokálních školách dostatek pro všechny spádové děti. V minulosti místní školáci spadali pod ZŠ Špitálská a ZŠ Balabenka. Dlouhodobě však bylo evidováno relativně vysoké procento dětí, které devítkové školy nenavštěvují a dojíždějí do škol mimo Prahu 9. Zatím není jasné, kolik z dětí, které jsou přihlášeny do ZŠ Elektra, kde vznikl přetlak zájmu, nakonec zvolí školu jinou. Ačkoliv v části budovy je dočasně v nájmu soukromé gymnázium kvůli přestavbě jeho budovy, kapacita školy zřejmě plně využita ještě není (2. stupeň zatím nefunguje). Hlavním důvodem pro omezení počtu dětí v prvním ročníku tedy není aktuální nedostatek kapacity, ale to, že cca za 5 let by se měla kapacita naplnit a její překročení by znemožnilo přijetí dostatečného počtu dětí nových. Zároveň však víme, že ve fázi projektu je již další budova školy v sousedství té stávající, a tak je reálná šance, že se spádovost nakonec změní k lepšímu. Nelze zastupitelům vyčítat v tomto případě opatrnost a obezřetnost, výstavba nové školy je velká neznámá minimálně do doby, než nabude právní platnost stavební povolení.

Komunikace radnice MČ Praha 9 a spolku Rokytka žije

Spolek Rokytka žije nedávno v souvislosti s aktualizací Vyhlášky upravující právě spádovost pražských škol otevřel debatu na toto téma v rámci rozvojové čtvrti a jejich plánování v souladu s intenzivní výstavbou.

Informovali jsme hned počátkem ledna místní obyvatele o navržené změně spádovosti ZŠ Elektra oproti očekávání rodičů, kterou schválila školská komise již v minulém roce a která nebyla veřejnosti komunikována.

Starosta Prahy 9 Tomáš Portlík reagoval na svém FB profilu tímto prohlášením, které spolek Rokytka žije sdílel na své FB stránce. Těsně před hlasováním o vyhlášce na půdě Magistrátu spádové oblasti na základě velkého tlaku ze strany obyvatel rozvojové čtvrti, kteří byli nečekaně ze spádovosti vyřazeni, upravil s tím, že tak dojde k riziku losování, protože kapacitně se všechny děti do školy nevejdou.

Oslovili jsme zastupitele otevřeným dopisem, kde jsme položili také zásadní otázky týkající se oblasti školství v rozvojové čtvrti, který i s reakcí ze strany Rady MČ zveřejňujeme touto cestou.

Reakci ze strany radnice považujeme za vstřícný krok a obsahově ji hodnotíme velmi kladně, zvolený přístup a styl komunikace odsuzujeme jako nerelevantní, mystifikující, částečně lživý a útočný. Svůj postoj spolek shrnul v prohlášení.

Hledáme řešení a nastavujeme priority – bez kompromisů se neobejdeme

Není naší rolí hodnotit rozhodování školské komise a zastupitelů Prahy 9 o spádovosti, je to velmi komplexní úkol, je potřeba vyhodnotit velké množství informací, které nejsou nám ani širší veřejnosti vždy známy.

Co však spolek dlouhodobě prosazuje a podporuje je lokální komunita, a to nejen kolem parku Zahrádky jako místního centra a místa setkávání sousedů. Vždy budeme podporovat varianty řešení, která místní obyvatele nerozdělují a nevyvolávají konflikty, ale naopak vytvářejí atmosféru solidarty a pochopení. Budeme také nadále usilovat o jasnou a včasnou komunikaci ze strany úřadů a zastupitelů i v případě nepříjemných zpráv.

Přáli bychom dětem z okolí parku Zahrádky, ale i v rámci dalších lokálních center jako je oblast Nové Harfy nebo AFI, aby patřily pod stejnou školu a měly tedy možnost si vytvářet i mimoškolní vazby v rámci místní komunity. Opakovaně se snažíme vysvětlit zastupitelům, úřadům i architektům, že říčka Rokytka není hranicí ani dělícím prvkem území, ale naopak spojujícím a komunitu podporujícím faktorem, a to obvzláště v okolí centrálního parku.

Zároveň však upřednostňujeme, aby sourozenci měli možnost chodit do školy spolu. Pro rodinu, která má každé dítě v jiné škole, je taková situace obrovskou a zbytečnou zátěží, která by měla být řešena jasným a spravedlivým nastavením pravidel a priorit.

Co považujeme však za absolutní a nejvyšší prioritu, je položit data na stůl, přizvat k debatě odborníky, zástupce škol i úřadů, popřípadě i jiných pražských obvodů, ale také z řad veřejnosti. Jsme přesvědčeni, že obyvatelé rozvojové čtvrti již opakovaně prokázali, že si zaslouží přizvat k debatě tak zásadního rázu, a že jsou schopni a ochotni naslouchat argumentům, porozumět předloženým datům a analýzám, ale hlavně přiložit ruku k dílu a aktivně se zapojit i navrhovat zajímavá řešení. 

Pokud chcete ovlivnit další vývoj v oblasti školství na Praze 9, máte hned několik možností:

 • Každá aktivita se počítá, nicméně to hlavní je dobrá legislativa. Zapojte se aktivně do širší veřejné debaty o tom, jak nastavit dobré podmínky již na úrovni zákona či vyhlášek. Radnice má povinnost zajistit dětem přístup ke vzdělání, nikolik však v nejbližší škole.
 • Prostudujte si veškerou aktuální legislativu a podmínky pro zápisy, možnosti a alternativy, zjistěte si veškeré související informace, s nimi pracujte.
 • Hledejte inspiraci jinde – jak řeší podobné situace v jiných čtvrtích nebo mimo Prahu. 
 • Zajímejte se o téma v předstihu, spoustu věcí lze změnit v pravý čas snadněji, propojte se se sousedy a zjistěte, jak školky a školy fungují ještě dříve, než se vás rozhodování týká, reagujte, debatujte.
 • Komunikujte směrem k zastupitelstvu a školské komisi, sdílejte zpětnou vazbu a svou představu na pravidelné bázi, navrhujte možná řešení.
 • Žádejte otevřenou komunikaci ze strany radnice o plánování kapacit v souladu s překotným rozvojem území.
 • Ptejte se, jak funguje ve Vaší škole tzv. školský parlament a jak moc mají děti i rodiče prostor ovlivnit chod školy.
 • Kandidujte do školské rady ve Vaší škole a zajímejte se o chod školy, navrhujte škole potřebné změny a inovace.
 • Založte spolek s ostatními rodiči a můžete tak formulovat své zájmy, potřeby, požadavky a komunikovat se školou společně (viz příklad)
 • Dejte své hlasy u voleb těm, kteří s Vámi komunikují a používají data, naslouchají. Kandidujte do zastupitelstva a změňte věci u zdroje.
 • Podpořte myšlenku pravidelného setkávání zastupitelů, zástupců škol a širší veřejnosti pro zhodnocení dosavadního roku, průběhu zápisů i přijímacích zkoušek a sdílení informací a zpětné vazby, kterou se snaží prosadit opoziční zastupitelé.
 • Pomozte nám otevřít místní školy směrem k veřejnosti, zapojit je do komunitních akcí a podpořit společné iniciativy škol v rámci okolí parku Zahrádky. Máme spoustu nápadů, potřebujeme však podporu rodičů. I tak můžeme podpořit zlepšení atmosféry a informovanosti.
 • Kontaktujte spolek Rokytka žije a nabídněte svou podporu nebo přijďte s vlastní iniciativou, kterou můžeme podpořit my, případně aktivity spolku finančně můžete podpořit na Darujme.cz. Pomůže nám to dokázat víc.

Pojem komunitní neboli otevřená škola … Jak se Vám líbí?

Je velmi žádoucí, aby se vaše škola nebo školské zařízení stalo širší součástí místního veřejného dění. Komunitní neboli otevřená škola reaguje na potřeby místních občanů a dalších subjektů dané lokality. Jejím posláním je propojit kvalitní funkci vzdělávací a výchovnou s funkcí komunitního, společenského, kulturního a volnočasového centra rozvoje místní komunity. Rozvíjí celoživotní vzdělávání, kulturu, podporuje místní partnerství, aktivní zapojování rodičů a široké veřejnosti do života školy včetně zvyšování konkurenceschopnosti místní ekonomiky. Komunitní školu mohou využívat i děti, které navštěvují okolní školy.

Otevřená škola může posílit spolupráci škola – rodiče – obec – další organizace v území, protože může využít např. zkušeností neziskových organizací s programy zaměřenými na zvýšení povědomí o místě a zapojení do života obce. Komunitní škola může zdůraznit význam školy v obci, třeba tím, že nabídne lidský potenciál, své vybavení a prostory (odborné učebny, klub, družinu, tělocvičnu, knihovnu, hřiště atd.). Může organizovat projektové dny věnované tradicím mikroregionu, může prohlubovat předávání zkušeností mezi obcemi, školami, neziskovými organizacemi, odborníky, poskytovateli služeb, dobrovolníky a místními podnikateli, využívat zkušeností aktivních škol s různými certifikáty, využívat silné stránky obce. Pokud se vám podaří propojit komunitní aktivity s vizí a koncepcí školy, můžete velkou měrou přispět k zachování školy jako takové a zároveň napomoci pocitu sounáležitosti místní komunity s obcí a nejbližším okolím. 

Užitečné zdroje informací (zřizování škol, zápisy, losování apod.)

Kapacita a spádovost škol rozvojové čtvrti – losování v ZŠ Elektra

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *