Dokážeme uchránit přírodní park Smetanka s unikátním krajinným prvkem viaduktu před nevratnou devastací?

Revitalizace okolí říčky Rokytky probíhá současně s intenzivní bytovou výstavbou už zhruba 20 let, nejoceňovanější část v rámci Prahy 9 se nachází na jih od Poděbradské, kde Rokytka byla doplněna rybníčky v místě původního koupaliště z předrevolučních let, cenný Hořejší rybník byl vyčištěn a revitalizován, vznikla také jedinečná přírodní meandrová louka v srdci parku Smetanka, který byl vyhlášen chráněným územím v roce 2010. Po pár letech odborníci hlásí nárůst počtu přítomných druhů včetně chráněných i kriticky ohrožených. Najdeme tu hnízda ledňáčků, loviště volavky, ale i působiště slepýše křehkého, káněte lesního i chráněného bobra evropského.

Územím vede množství nových i revitalizovaných cyklostezek a pěších tras, což stojí nemalé investice v řádech desítek milionů Kč z veřejných rozpočtů. Klenotem v území je historický a památkově chráněný obloukový viadukt, který dává okolí nádech podobný tomu v Lednickém areálu na Moravě.

Rekreační plochy podél říčky Rokytky jsou jedním ze skvostů východní části Prahy, přesto je údolí biokoridoru malebné říčky postupně s probíhající intenzivní výstavbou vytěžováno zájmy developerů. Rozvojové území Vysočan a Hloubětína má přes 200 hektarů a plánovaný počet až 50 tis. obyvatel, pro které je právě údolí Rokytky místem k rekreaci.

Park Smetanka s meandry, Hořejším rybníkem a památkově chráněným viaduktem je unikátní rekreační a přírodní oblast východní Prahy.

Projekt přemostění trati zdevastuje revitalizované území – vykácení 20 ha lesů a zeleně, těžká technika na cyklostezkách, pikniková louka u Hořejšího rybníka se stane staveništěm.

Zachovejme unikátní krásu místa pro budoucí generace – nenechme dopravce zničit přírodu v zájmu „zelené“ dopravy. Pojďme zachovat ráz krajiny alespoň v archivech.

Správa železnic se rozhodla viadukt a jeho bezprostřední okolí, tedy i břehy Hořejšího rybníka, využít pro nové železniční přemostění s masivními betonovými pilíři, necitlivě tím zdevastovat okolí včetně přilehlé piknikové louky i místních cyklostezek a navíc vymýtit 20 hektarů přilehlých lesů a zeleně

Ani po mnoha letech se nepodařilo srozumitelně doložit podstatu veřejného zájmu a studii proveditelnosti s popisem alternativních řešení a jejich přínosů a ztrát v území. Přestože existují i jiné varianty řešení, není doloženo ani odůvodnění zvolené varianty s ohledem na současný a budoucí rozvoj obytné čtvrti a revitalizované přírodní oblasti.

Magistrát hl. m. Prahy vydal nedávno souhlasné stanovisko k umístění stavby, aniž by reagoval na dlouhodobé volání ze strany MČ i obyvatel Prahy 9 po důsledném vyhodnocení účelnosti a přínosů stavby pro město vzhledem k drastickým ztrátám v území chráněného parku.

Jako místní obyvatelé silně dotčení tímto rozhodnutím reagujeme na projekt vyjádřením nesouhlasu, upozorněním na nejasný záměr výstavby, nepřiměřené nevratné ztráty v cenné přírodní rekreační lokalitě, ale také zničení unikátního rázu krajiny obklopující historický viadukt.

Naše úsilí směřujeme k minimalizaci zbytečných zásahů do krajiny a přírodní rovnováhy a k důslednému přehodnocení konceptu projektu nezohledňujícího nejen 20 let revitalizací, ale ani okolní obytnou čtvrť o desítkách tisíc obyvatel, která vznikla v průběhu příprav projektu. Žádáme také prokázání dostatečně silného veřejného zájmu, který vedl k udělení výjimek v procesu EIA.

V každém případě bychom však rádi zachovali unikátní podobu a příběh tohoto úchvatného místa Prahy dokud je ještě v plné své kráse a vyzýváme tak širokou veřejnost, pamětníky, urbanisty, architekty, krajináře, fotografy, dokumentaristy, novináře i nadšence, aby se do této iniciativy zapojili a pomohli tak unikátní ráz a krásu krajiny zmapovat a zdokumentovat, než bude nadobro změněno k nepoznání.

Iniciátoři petice a vyzyvatelé úřadů i politiků – spolek Hrdlořezská zvonička

Iniciátory záchrany přírodního parku před devastací výstavbou železnice a hlasem veřejnosti jsou aktivní členové spolku Hrdlořezská zvonička, kteří mj. sepsali petici a dlouhodobě usilují o zodpovědnější přístup úřadů i politiků. Více o jejich iniciativě na naší stránce.

Pokud chcete činnost spolku podpořit finančně a pomoci tak s financováním konzultací s právníky a aktivit na podporu informovanosti veřejnosti, můžete poslat jakoukoli částku na transparentní účet spolku