Budoucnost území betonárny v Hloubětíně a jejího okolí je i na Vás!

Jak ji můžete ovlivnit?

Projekt „Revitalizace betonárny“ (Metrostavu)

Zpřístupnění a revitalizace areálu betonárny v Hloubětíně je pro rozvojovou čtvrť kolem údolí Rokytky a parku Zahrádky vítanou změnou. Jde o strategické území na rozhraní dvou městských částí (Prahy 9 a Prahy 14) s přístupem na Poděbradskou i Kolbenovu ulici a v bezprostřední blízkosti místních tramvajových a autobusových linek. V souvislosti s navrhovanou podobou záměru je však nutné upozornit na zásadní problematické aspekty projektu, který nebere dostatečně v potaz širší souvislosti a potřeby lokality situované na území Prahy 9. Naopak, kvůli nepromyšlené koncepci nové problémy do místa přináší.

Je žádoucí, aby příslušné orgány města a městské části Prahy 9 iniciovaly proces vedoucí k transparentní a opravdu veřejné debatě o budoucí podobě tak důležitého území pro již téměř dokončenou okolní čtvrť, veřejnosti byly představeny reálné vizualizace podoby území a vazeb na okolní nízkou zástavbu, a probíhala rovněž otevřená debata o alternativních možnostech řešení záměru tak, abychom maximalizovali přínosy a minimalizovali nově vzniklé problémy a zátěže v území.

V rozvojové části Prahy 9 jsou aktuálně v různé fázi realizace či prodeje stovky nových bytů a v nabídce realitních kanceláří jsou opakovaně v nabídce i starší byty v okolních projektech. Z důvodu vysokých cen a méně dostupných hypoték se z bytových projektů stávají postupně nájemní domy. Hlavní problém lokality tak není nedostatek nabízených bytů, ale naopak překotný růst počtu obyvatel bez adekvátního navýšení ploch pro veřejnou vybavenost, sport, školství, zdravotnictví i rekreaci. Proto je třeba, aby projekt respektoval širší souvislosti lokality a pomáhal je rozvíjet a nikoliv jen maximálně vytěžoval dosavadní investice ze strany města a dalších subjektů i samotný výhled do zeleně.

Setkání veřejnost (37)

Vyvracíme mýty a tvrzení politiků, developerů i architektů

Problematické aspekty projektu

Pro účel revitalizace území betonárny bylo vypracováno více variant architektonických konceptů řešení. Developer prosazuje variantu s pěti 50metrovými věžáky s maximálním výhledem na nivu Rokytky, jiné varianty veřejnosti představeny nebyly. V listopadu 2021 developer sice uspořádal u vstupu do areálu setkání s veřejností, povědomí o termínu však bylo nízké (zřejmě z důvodu nízké distribuce letáčků do schránek). Návrh projektu byl představen v základních půdorysech a rozestavění, orientace a výška budov nebyla vyobrazena a nebyla ani předmětem debaty. Zpětná vazba byla sice zaznamenána a zveřejněna, zásadní připomínky k podobě projektu však zohledněny nebyly. Další fáze participace už proběhly jen v centrále Metrostavu, pozváni byli jen ti, kdo zaslali písemné připomínky. Prezentace již obsahovaly celkový pohled na rozmístění budov, avšak nadměrně zkresleným způsobem vyobrazení (zeleň, disproporce, chybějící kontext apod.).

Vzhledem ke komplikované dostupnosti participativních schůzek zastupoval v dalších fázích zájmy veřejnosti především místní spolek Rokytka žije. Ačkoli spolek opakovaně žádal zástupce Metrostavu o poskytnutí informací a vizualizací k zveřejnění, dodnes nebyly tyto podklady zveřejněny ani poskytnuty k zveřejnění. Veřejnosti tedy z vlastní iniciativy předkládáme soubor podkladů z veřejně dostupných zdrojů a těch poskytnutých MČ Prahy 9.  

Připojte se k prohlášení spolku Rokytka žije a místních vlastníků k záměru developera

Spolek Rokytka žije reagoval na situaci prohlášením, které zveřejnil na svých stránkách 14.11. 2023, den před konáním zasedání komise pro územní rozvoj Prahy 9. Jsou zde uvedeny i méně známé a zřejmé okolnosti záměru developera, které považuje výbor a členové spolku za klíčové k další debatě a vyhodnocení. Stanovisko spolku můžete podpořit vyjádřením své podpory na e-mail spolku spolek@rokytkazije.cz nebo jinak zveřejnit.

Stanovisko spolku Rokytka žije k záměru revitalizace betonárny v Hloubětíně

Místní sdružení vlastníků nemovitostí se následně rozhodla vydat rovněž prohlášení (3.3.2024), které už podpořila první SVJ.

Prohlášení vlastníků

Pokud se chcete k prohlášení připojit a podpořit tak snahu místních o změny v konceptu záměru developera, pošlete e-mail na k tomu určenou adresu prohlasenibetonarna@gmail.com, přiložte text prohlášení a vyjádřete souhlas s ním spolu s identifikací SVJ a členů výboru. Doporučujeme, aby tento mail byl poslán v kopii všem členům výboru, aby bylo zřejmé, že jde o společný postoj. Prohlášení spolku lze podpořit i jako jednotlivý vlastník či skupina vlastníků.

Důležité okolnosti záměru revitalizace a negativní dopady na území

Výškové budovy nerespektují stávající zástavbu a nepřiměřeně zasahují do rekreační oblasti údolí Rokytky

Výškové budovy o 15, resp. adekv. 17 patrech (50 m) dalece převyšují stávající okolní výstavbu (6 pater), převyšují i dosavadní nejvyšší budovy čtvrti (Nová Harfa, Nademlejnská, YIT, Skanska, Nová Tesla). Domy jsou rozestavěny tak, že zasahují do rekreační oblasti údolí Rokytky a nerespektují charakter území kolem říčky. Není zohledněn ani (zatím neschválený) Metropolitní plán, který v tomto území omezuje výšku budov stejně jako v celé okolní čtvrti podél údolí na 6 pater.

Roztříštěné a nevhodně umístěné veřejné plochy a výrazné zmenšení volnočasového areálu u zastávky tramvaje

Veřejné plochy jsou roztříštěné a nevhodně umístěné (např. u křižovatky Poděbradská, v nepřehledné zatáčce cyklostezky), volnočasový areál je přesunut na městské pozemky se zelení a stromy a fakticky výrazně zmenšen, stávající plocha hřiště na míčové hry má být zastavěna výškovou budovou. 

Developer paradoxně oblíbené a hojně navštěvované místo setkávání místních z širšího okolí sám nedávno vybudoval. Probíhají zde pravidelné kroužky, sportovní utkání, kulturní akce, tématická odpoledne i večery.

Hřiště obsahuje asfaltový pumptrack, který svou omezenou velikostí zdaleka nedokáže uspokojit poptávku menších i starších dětí, dále U-rampa, hrací plocha s basketbalovými koši, dřevěné prkvy v terénu a bistro s posezením.

Prostor je již nyní přetížený náporem velkého počtu návštěvníků, což se v budoucnu s přílivem dalších obyvatel ještě zhorší. 

Jiný podobný prostor v čtvrti zatím nevznikl.

Projekt nerespektuje narůstající frekvenci a bezpečné křížení pěších i cyklistů, přidává zátěž a neřeší problematická místa

Řešení komunikací a prostupů vytváří zbytečné zpevněné plochy, neřeší problematická ani chybějící a dlouhodobě potřebná propojení. Je patrná neznalost frekventovaných tras v místě se stále narůstající zátěží, nezohlednění očekávaného nárůstu zátěže do budoucna v souvislosti s pokračující výstavbou a propojením s páteřní cyklotrasou od Klíčova. Směrování toku pěších na „pobytové schody“ kolmo přes cyklostezku v zatáčce či budování bistra ve stísněné a již dnes kolizní křižovatce cyklostezek nad Rokytkou komfort a bezpečnost pěších i cyklistů spíše zhoršuje. 

Koncepce veřejného prostoru neodpovídá potřebám čtvrti – omezené komerční prostory, soukromé střechy garáží

Veřejný prostor a vybavenost by měly být hlavní předností projektu a přínosem pro území. Minimalistické půdorysy oddělených výškových budov však přináší omezené možnosti vnitřních a zastřešených prostor. Vzniká formálně „tzv. veřejný prostor“ – fakticky však jde o spoustu chodníků, roztříštěných plácků a zídky kolem domů, to vše na soukromých střechách garáží ve vlastnictví SVJ. Jaká je garance, že si tento prostor SVJ neoplotí? Lze zajistit, aby se partery nestaly jen dalšími komerčními a ekonomicky nestabilními prostory?

Stávající izolační zeleň je ohrožena, výsadba nepřináší potřebný efekt na je směřována mimo rekreaci

Kácení zeleně v okolí cyklostezky a rekreační zóny je nežádoucí. Náhradní výsadba nemůže ihned nahradit funkční izolační zeleň, koruny budou dorůstat desítky let. Dopad masivního kácení sousední stráně a ohrožení oplocené zeleně u YIT, ale i jiných menších ploch u cyklostezky („nová kvalitní zeleň“ u Nové Harfy) je evidentní už nyní. Obnova zeleně musí probíhat postupně a dlouhodobě, nikoliv najednou vykácením „náletů“ v celé čtvrti. 

Směna pozemků města má negativní dopad na koncepci záměru

HM Praha směnilo klíčové pozemky rekreačních ploch za nepotřebné pozemky developera. Developer to využil pro zasazení dvou budov do cípů vedle městských pozemků.

V současné době je veřejné hřiště vybudované developerem již částečně na pozemcích hl. m. Prahy. Na magistrátní pozemky se má hojně využívané hřiště ve finále posunout celé a na developerem vlastněné části vzniknou garáže a 15 patrový dům (přibližně cca do poloviny plochy stávajícího basketbalového hřiště). Veřejně využitelná plocha se tedy reálně zmenší a doplnění dalších ploch (např, hřiště na volejbal, plocha na pétanque apod) nebude možná, to vše při dalším nárůstu počtu obyvatel. 

Místo toho bude v rámci výstavby více roztříštěných ploch včetně náměstí z druhé strany projektu v místě nepřehledné zatáčky cyklostezky s volným prostupem do cyklotrasy a náměstí u rušné křižovatky na Poděbradské.

Negativní dopad změny územního plánu bez adekvátní kompenzace navýšení bytové kapacity a zrušení plochy „sport“
MČ Praha 9 odsouhlasila bez veřejné participace v rámci změny územního plánu (podnět z roku 2013 ještě od předchozího developera) zrušení plochy „SPORT“ o rozloze cca 5 tis. m2 a navýšení koeficientu zastavěnosti i přes omezenou využitelnost plochy z důvodu zasíťování pozemků. Zatím se nepodařilo prokázat jakoukoli kompenzaci ze strany developera či stanovenou podmínku pro koncepci záměru.

Aktuální návrh developera zmenšuje plochu stávajícího volnočasového areálu na polovinu a na stávajícím multifunkčním hřišti plánuje postavit garáže a 50m vysokou budovu. Zmenšuje tak prostor pro trávení volného času všech generací, který v celé čtvrti jinak chybí. Nárůst počtu obyvatel povede k dalšímu přetížení areálu.

MČ Praha 9 zřejmě tuto změnu ÚP odsouhlasila bez podmínek směrem k developerovi. Na opakovaný dotaz na zdůvodnění této nepříznivé změny zatím nebylo podáno žádné vysvětlení.

Výsledná plocha pro volný čas a sport by oproti původnímu územnímu plánu byla zmenšena z původních 5000 m2 na cca 2000 m2, a to také díky převodu pozemků města v tomto místě do rukou devlopera bez podmínky zachování stávající plochy hřiště.