Revitalizace betonárny Hloubětín – Metrostav

Zpřístupnění a revitalizace areálu betonárny v Hloubětíně je pro rozvojovou čtvrť kolem údolí Rokytky a parku Zahrádky vítanou změnou. Jde o strategické území na rozhraní dvou městských částí (Prahy 9 a Prahy 14) s přístupem na Poděbradskou i Kolbenovu ulici a v bezprostřední blízkosti místních tramvajových a autobusových linek. V souvislosti s navrhovanou podobou projektu je však nutné upozornit na zásadní problematické aspekty projektu, který nebere dostatečně v potaz širší souvislosti a potřeby lokality situované na území Prahy 9. Naopak, některé zásadní problémy kvůli nepromyšlené koncepci, do místa přináší. Především je žádoucí, aby příslušné orgány města a městské části Prahy 9 začaly proces vedoucí k transparentní a opravdové veřejné debatě o budoucí podobě území, veřejnosti byly představeny reálné vizualizace podoby území a vazeb na okolní nízkou zástavbu, a byla iniciována otevřená debata o alternativních možnostech řešení záměru tak, abychom maximalizovali přínosy a minimalizovali nově vzniklé problémy.

Projekt jako takový zásadně neovlivňuje bytovou potřebu hl. m. Prahy. Přináší pouze cca 400 bytových jednotek luxusního charakteru v území, kde je připraveno několik tisíc nových bytů v relativně nižší cenové hladině, o něž v současné době poklesl zájem z důvodu navýšení cen v Praze. Jen např. sousední komorní projekt Zahrady nad Rokytkou (ul. Nepelova a Modrého) čítá 500 bytových jednotek, které jsou permanentně v nabídce realitních kanceláří.

 

 

 

Problematické aspekty projektu

Developer neveřejně provedl údajně architektonickou soutěž a zvolil jednu z variant bez předchozí veřejné participace. Nyní vybranou verzi prosazuje i přes nesouhlas obyvatel území. Jednou z variant byla i nižší výstavba respektující okolní charakter zástavby, kterou však developer neprezentoval. Ocenili bychom, kdyby právě architektonická soutěž byla veřejná a participativní.

Developer uspořádal setkání s veřejností 11.11. 2021 s tím, že záměr byl již hotový, ale nepředstavil jej vyjma základních půdorysů a kontur. Cílem bylo především získat zpětnou vazbu účastníků z řad lokálních obyvatel. Ta byla zaznamenána, ale zásadní připomínky dále zohledněny nebyly. Další fáze tzv. participace proběhly již mimo území čtvrti, v centrále Metrostavu na Palmovce. Pozváni byli jen účastníci prvního setkání. Informovanost zdaleka nekorespondovala s rozsahem dotčeného území a důležitostí lokality pro okolní bytové projekty. Vizualizace projektu je značně zavádějící a zkreslená a je k dispozici k nahlédnutí pouze po dohodě se zástupci developera v kanceláři na Palmovce.

Vzhledem ke komplikované dostupnosti participativních schůzek zastupoval v dalších fázích zájmy veřejnosti místní spolek Rokytka žije. Ačkoli opakovaně výbor spolku žádal zástupce Metrostavu o poskytnutí informací a vizualizací k zveřejnění, dodnes nebyly tyto podklady zveřejněny ani poskytnuty k zveřejnění ze strany spolku.

Spolek Rokytka žije tedy reaguje na stávající situaci tímto prohlášením, které zveřejňuje 14.11. 2023 na svých stránkách den před konáním zasedání komise pro územní rozvoj Prahy 9.

Stanovisko spolku Rokytka žije k záměru revitalizace betonárny v Hloubětíně

Dále zde uvádí důležité a málo zřejmé okolnosti záměru developera, které považuje výbor a členové spolku za klíčové k další konfrontaci, debatě a vyhodnocení.

Zmenšení důležitého veřejného prostoru k setkávání lidí z širšího okolí a aktivnímu trávení volného času, roztříštění veřejných ploch na nevhodná místa, zmenšení sportovního areálu a jeho přesun na stávající prostor zeleně ve vlastnictví města.

Výškové budovy o 15, resp. 17 patrech (50 m) dalece převyšují stávající okolní výstavbu (6 pater). Domy jsou rozestavěny tak, že zasahují do rekreační oblasti údolí Rokytky a nerespektují charakter území.

Zhoršení bezpečnosti a komfortu pro pěší i cyklisty, zatížení již problematických míst, neřešené chybějící důležité a potřebné obslužné prostupy, vytváření zbytečných prostupů na nevhodných místech bez zohlednění potřeby bezbariérových prostupů. Neznalost frekventovaných tras v místě a nerespektování vývoje zátěže místa do budoucna v souvislosti s pokračující výstavbou a propojením s páteřní cyklotrasou od Klíčova.

Zastavění stávajícího hřiště a zmenšení veřejné plochy u tramvaje YIT

Negativní dopad směny pozemků - HM Praha plánuje přistoupit na zmenšení veřejného prostoru o stávající hřiště

V současné době je veřejné hřiště vybudované developerem částečně na území hl. m. Prahy. Ten však v rámci záměru plánuje stávající hřiště zastavět garážemi a 15 patrovým domem, hřiště se zmenší a díky svolení Magistrátu se posune na stávající veřejnou plochu ve vlastnictví města. Celkově se tak zmenší hojně využívané veřejné plochy. Místo toho bude v rámci výstavby spousta dalších roztříštěných ploch včetně nežádoucího umístění náměstí z druhé strany projektu v místě nepřehledné zatáčky cyklostezky s volným prostupem do cyklotrasy a náměstí u rušné křižovatky na Poděbradské.